รูปแบบฟอสฟอรัสในดินตะกอนบริเวณป่าชายเลนที่ระดับความลึกต่างๆ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขุนทอง คล้ายทอง

  • สุรสิทธิ์ แซ่หว่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัญญานีย์ พราพงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดและรูปแบบฟอสฟอรัสในดินตะกอน บริเวณป่าชายเลนที่ระดับความลึกต่างๆ ได้แก่ ฟอสฟอรัสที่ดึงดูดอย่างหลวม (Loosely–P) รูปแบบที่จับอยู่กับอะลูมิเนียม (Al–P)รูปแบบที่จับอยู่กับเหล็ก (Fe–P) และรูปแบบที่จับกับแคลเซียม (Ca–P) ในดินใต้ต้นโกงกางใหญ่ โกงกางใบเล็ก และแสม ในเดือน พ.ย. 2550 บริเวณวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าฟอสฟอรัสทั้งหมดในดินป่าชายเลนด้านนอกของต้นไม้ทั้งสามชนิด มีแนวโน้มไม่แน่นอนตามระดับความลึก ส่วนใต้ต้นโกงกางใบใหญ่บริเวณด้านในมีแนวโน้มลดลงและมีปริมาณสูงกว่าด้านนอกในทุกระดับความลึก ส่วนฟอสฟอรัสรูปแบบต่างๆ พบว่า Loosely–P ใต้ต้นไม้ทั้งสามชนิดมีแนวโน้มไม่แน่นอนตามระดับความลึก ส่วนบริเวณด้านในมีแนวโน้มลดลงตามระดับความลึกและมีปริมาณสูงกว่าด้านนอกในทุกระดับชั้น ส่วนรูปแบบFe–Pในดินป่าชายเลนด้านนอกใต้ต้นโกงกางใบใหญ่มีแนว โน้มลดลงตามระดับความลึก ส่วนด้านในมีแนวโน้มลดลงตามระดับความลึกและมีปริมาณที่สูงกว่าด้านนอกในทุกระดับชั้น สำหรับรูปแบบ Al – P และ Ca – Pตรวจไม่พบทั้งสองรูปแบบในทุกระดับความลึก ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลักษณะเนื้อดิน ค่าพีเอชค่าอินทรียวัตถุในดิน ความใกล้ไกลทะเล และการขึ้นลงของน้ำทะเล