การสังเคราะห์อีพอกซีพอลิเมอร์ทนความร้อนด้วยปฏิกิริยาเชื่อมขวางของสารเชื่อมขวางที่มีโลหะอินเดียมเป็นส่วนประกอบ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อมรเทพ ภูฆัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นวลพรรณ จันทรศิริ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้ พลาสติกและผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะอีพอกซีโพลิเมอร์ซึ่งได้มีการพัฒนาสมบัติขอบงความเสถียรที่อุณหภูมิสูงโดยการใส่โลหะลงไปในโครงสร้างของโพลีเมอร์ทำให้โพลิเมอร์มีความแข็งแรงทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี ซึ่งสมบัติของอีพอกซีโพลิเมอร์นั้นขึ้นอยู่กับ ชนิดของลิแกนด์ ไอออนบวกของโลหะ และอัตราส่วนระหว่างสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะและ DGEBA ที่ใช้งานวิจัยนี้ เป็นการสังเคราะห์อีพอกซีโพลิเมอร์ที่มีโลหะอินเดียมเป็นส่วนประกอบโดยทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของ DGEBA ด้วยเกลืออะมิโนเบนโซเอทของอินเดียม (InL) อีพอกซีโพลิเมอร์ที่ได้จากปฏิกิริยาเชื่อมขวางนี้จะมีพันธะโควาเลนต์ระหว่างลิแกนด์และอะตอมของคาร์บอนในอีพอกซีโพลิเมอร์ ซึ่งช่วยยืดอะตอมของโลหะให้อยู่ในโครงสร้างของโพลิเมอร์ได้ดีขึ้นการคงอยู่ของโลหะในโครงสร้างของโพลิเมอร์จะช่วยส่งผลให้สมบัติของโพลิเมอร์มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น และมีความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชันมาก กลไกการเกิดปฏิกิริยาคือ สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะสามารถทำหน้าที่เป็นนิวคลีโอไฟล์เข้าทำปฏิกิริยาเปิดวงอีพอกไซด์ของ DGEBA และเกิดปฏิกิริยาต่อไปจนได้โพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นร่างแห (network)