หน่วยรบพิเศษ เรนเจอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อลงกรณ์ จอมขันเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เสรี ปานซาง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกสารภาคนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเกมในรูปแบบ 3 มิติ เป็นเกมแนว ต่อสู้ (action shooting) สามารถเล่นได้ทั้งแบบ ผู้เล่นคนเดียว (single player) และแบบผู้เล่นหลายคน(multi player) ตัวเกมได้ผสมผสานการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการเล่นเกมด้วย พัฒนาเกมโดยใช้โปรแกรม 3Ds Max และ 3DWorld Studio สร้างองค์ประกอบของเกมใช้โปรแกรม Torque Game Engine ในการสร้างเกม ในการพัฒนาเกม ช่วยให้ผู้พัฒนาได้ฝึกฝนและเพิ่มทักษะในการเขียนโปรแกรมมากยิ่งขึ้น ทำให้ได้เกมหน่วยรบพิเศษ เรนเจอร์ ซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและแฝงความรู้ควบคู่กันไป