เครื่องทอผ้าขาวม้าบ้านปะอาว

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปณิธานศรีใสคำไพรวัตร ไม้น้อย

  • นิคม แสนเสาร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนาวัธ เจริญวงค์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการทอผ้าขาวม้าและเครื่องทอผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านปะอาว พบว่ากลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านปะอาวมีอาชีพหลักคือ การทำนา ปัญหาการไม่ได้ทอผ้าในช่วงการทำนาทั้งฤดู ปัก ดำ และเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้ผลผลิตของกลุ่มหายไปในทั้ง 2 ช่วงของการทำนา ผู้ศึกษาจึงได้ออกแบบและสร้างเครื่องทอผ้าขาวม้าขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว เครื่องทอผ้าขาวม้ามีการทำงานควบคู่กับคน โดยเครื่องสามารถทอผ้าแทนคนได้ผลผลิต 1 cm/3นาที และยังสามารถช่วยเก็บข้อมูลการทอผ้าไว้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการเพิ่มผลผลิตในช่วงที่ทำนาของกลุ่มทอผ้า ดังนั้น การทอผ้าขาวม้าควรมีการศึกษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้ให้คงอยู่ต่อไป