การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของเกลือและผลของความปริมาณของ NaCl ต่อลักษณะของผักแป้นดอง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตราวรรณ ไวสาหลง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรรณา ปักษีเลิศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กุ่ยช่ายหรือในภาษาอีสานที่เรียกว่า “ผักแป้น” นั้น เป็นผักที่มี ลำต้นคล้ายหอม ใบแบน มีกลิ่นฉุน เมื่อยังสดสามารถนำมารับประทานกับผัดไทย หรือกับอาหารอื่นๆได้ และยังสามารถนำมาทำการดองอีสาน ที่เรียกว่าส้มผัก ในการทำส้มผักนั้นวัตถุดิบที่สำคัญได้แก่ เกลือ เกลือ มีอยู่หลายชนิดในท้องตลาดได้แก่ เกลือสมุทร และเกลือสินเธาว์ โดยที่เกลือมีส่วนประกอบคือ NaCl,MgCl2 และสารอื่นๆอีกมาก จากการทำการทดลองโดยใช้เกลือสมุทร เกลือสมุทรและNaCl บริสุทธิ์ในการดองผักแป้น ผลที่ได้ไม่แตกต่างกันนัก แต่เมื่อนำมาดองด้วย NaCl ปริมาณต่างๆกัน จะพบว่ายิ่งมีความเข้มข้นของ NaCl สูงจะยิ่งทำให้ผักเกิดเชื้อราช้าน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นเลยตลอดช่วงการทดลอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักแป้นดอง,NaCl