ระบบให้บริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่อัตโนมัติ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุมาพรต้อยแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในแวดวงต่างๆ มากมาย รวมไปถึงร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ที่ได้มีการนำโปรแกรมประยุกต์มาใช้บริหารจัดการและควบคุมการทำงานภายในร้าน ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดที่จะสร้างระบบจัดการระบบให้บริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่อัตโนมัติขึ้นมาใหม่ ที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ในระบบมากขึ้นซึ่งได้แก่เจ้าของร้านและลูกค้า และระบบที่พัฒนาขึ้นมาต้องมีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลและลดข้อจำกัดของระบบงานเดิม ทำให้เจ้าของร้านลดรายจ่ายและประหยัดเวลาในการบริการจัดการดูแลร้าน ในโครงงานนี้ได้ใช้โปรแกรม VisualBasic.Net เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบและติดต่อกับฐานข้อมูล Microsoft Access และระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows