สัณฐานวิทยาของเรณูพรรณไม้วงศ์ Sapindaceae

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุมาพร อามานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง

  • ทยา เจนจิตติกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสัณฐานวิทยาของเรณูพรรณไม้วงศ์ Sapindaceae จำนวน 10 ชนิด 9 สกุล ได้แก่ Allophyllus cobbe (L.) Raeusch., Arfeuillea arborescens Pierre., Dimocarpus longan Lour., Filicium decipiens (W. & A.) Thwaites & Hooker., Guioa pleuropteris (Blume) Radlk., Harpullia cupanioides Roxb., Nephelium hypoleucum Kurz., Nephelium lappaceum L., Paranephelium macrophyllum King. และ Zollingeria dongnaiensis Pierre. โดยเตรียมตัวอย่างด้วยวิธี acetolysis แล้วศึกษาเรณูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (LM) และกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด (SEM) ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพื้นฐานทางสัณฐานวิทยาเรณู ทางด้านพฤกษอนุกรมวิธาน และการศึกษาสายสัมพันธ์ของพืชกลุ่มนี้ในโอกาสต่อไป