การศึกษาส่วนแรกของกุ้งที่ติดไวรัส

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพันธ์ นันทิกะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไพศาล สิทธิกรกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองเพื่อศึกษาหาอวัยวะส่วนแรกของกุ้งที่ติดไวรัส แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลองคือ การทดลองที่ 1 ศึกษาระยะเวลาในการติดไวรัส ( Infect Virus ) ของกุ้งเมื่อกินอาหารที่มีไวรัสเข้าไป ผลการทดลองพบว่า กุ้งที่กินอาหารเข้าไป 48 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ผลเป็น Positive หมดส่วนเวลาที่น้อยกว่านั้นลงมาไม่พบว่าผลเป็น Positive การทดลองที่ 2 ศึกษาเพื่อหาอวัยวะส่วนที่สามารถมีการ Infect Virus ด้วยกระบวนการ Immunocytochemistry พบว่าในชุดทดลอง 48 ชั่วโมง กุ้งมีการ Infect บริเวณ gill และส่วนที่เป็น Hepatopencreas แต่จะพบบริเวณ gill เป็นส่วนใหญ่ ส่วนในชุด 24 ชั่วโมง จะพบว่า เกือบทั้งหมดที่ติดสี จะเป็น บริเวณ gill และมีเป็นส่วนน้อยที่ติดสี บริเวณ Hepatopencreas