Genome analysis of Hepatopancreatic parvovirus [HPV] from Penaeus monodon in Thailand

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สัจจวัชร ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วาสนา สุขุมศิริชาติ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์ดอนิก

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กุ้งได้เป็นผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย แต่การเลี้ยงกุ้งนั้นก็ได้ประสบปัญหามากมายจากโรคของกุ้งจากไวรัสที่ได้ศึกษานี้เป็นไวรัสที่ชื่อว่า Hepatopancreatic parvovirus หรือ[HPV] ซึ่งไม่ได้มีผลทำให้กุ้งตาย แต่ว่าจะทำให้กุ้งมีขนาดที่ผิดปรกติ คือมีขนาดเล็กมาก ซึ่งโดยรวมแล้วอาจคิดว่าเป็นปัญหาที่ไม่ได้ร้ายแรงนัก แต่หากมองดูอย่างจริงจังแล้วการที่กุ้งมีขนาดเล็กนั้นทำให้ขายไม่ได้ราคา และยังต้องเลี้ยงต่อไปโดยที่ขนาดของกุ้งไม่เพิ่มขึ้นเลย ซึ่งจะทำความเสียหายให้กับเจ้าของบ่อกุ้งมากกว่า ตายแล้วนำกุ้งมาลงใหม่ โครงงานนี้ได้ ทำการศึกษาเกี่ยวกับ ลำดับเบสของHepatopancreatic parvovirus[HPV] ซึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า ไวรัส ทั่วๆ ไปนั้น จะมีสภาวะเป็นปรสิต ( parasite ) กล่าวคือไวรัส จะไปมีชีวิตอยู่ในเซลล์ของเจ้าบ้าน ( Host’ cell ) หลังจากนั้นเซลล์เจ้าบ้านนั้นก็จะตายคือเซลล์เจ้าบ้านถูกทำลาย จนในที่สุดเจ้าบ้าน ( Host ) ก็จะตายไปด้วย แต่ว่าไวรัสชนิดนี้ ไม่ได้ทำให้ เซลล์ของเจ้าบ้านตาย และเจ้าบ้านก็ไม่ได้ตายเพียงแต่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือไม่มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเท่านั้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ทำไม และ อย่างไร วิธีการทำคือ เราทำการศึกษาและวิเคราะห์ลำดับเบสของไวรัสนั้น ( Genome Analysis ) ซึ่งก่อนที่จะ ศึกษาจากลำดับเบสได้นั้น เราจะต้องหาลำดับเบสของไวรัสให้ได้ก่อน ซึ่งก็คือ การหารหัสพันธุกรรม ( DNA ) ทั้งเส้นของไวรัส เพื่อที่จะหาว่า ไวรัสตัวนี้มายีนอะไรอยู่ หรือ มียืนอะไรที่ทำให้เกิดโรค