สุขอนามัยของร้านที่มีผลต่อเชื้อ Sraphylococcuc aureaus

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นส.ยินดี บุญตรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญทวี พ่อค้าทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะแพทย์ศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อ Staphylococcuc aureus เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ที่สำคัญชนิดหนึ่ง เพราะสามารถทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษรุนแรง ซึ่งอาจเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงมากที่สุดใน family เดียวกันก็เป็นได้ นอกจากนี้ยังสร้าง toxin ที่อาจทำให้ผู้ป่วยมีอันตรายถึงชีวิตได้ S.aureus นั้นเป็นเชื้อที่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนตั้งแต่ ดังนั้น การติดเชื้อจะปนเปื้อนมาก็ไม่ใช่มาจากตัวอาหาร ต้องขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และกระบวนการบรรจุอาหารเท่านั้น ลักษณะของอาหารที่ได้ไปสำรวจมี 3 ร้านด้วยกันคือร้านข้าวมันไก่ที่ตลาดสามย่าน ร้าข้าวมันไก่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ร้านข้าวมันไก่ที่โรงอาหาร ศช. ซึ่งทั้ง 3 ร้านเป็นร้านที่มีคนพลุกพล่าน ทดสอบโดยแยกเชื้อมาเลี้ยงใน TSB ที่มี 10% Nacl เลือกหลอดที่ขุ่นเขี่ยเชื้อใน Bained Parker ใช้การ Streak plate เมื่อมีเชื้อก็เก็บไว้ใน Stant ของ TSB ทำการย้อม gram และ Coagulase test เพื่อ confirm เชื้อ