การสังเคราะห์อนุภาคทองคำระดับนาโนเมตร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปวัฒน์ ไพโรจน์พงศ์พันธ์

  • คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

  • ศศินี อังกานนท์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุภาคของทองคำขนาดนาโนเมตรเป็นอนุภาคโลหะที่มีความเสถียรมากที่สุดชนิดหนึ่งและสามารถแสดงสมบัติเชิงแสงและเชิงไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี จึงถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้มากมาย เช่น ตัวตรวจวัดทางชีวภาพ (biosensor) ในโครงงานนี้ศึกษาหาวิธีสังเคราะห์อนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตรในน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์ และศึกษาหาสภาวการณ์สังเคราะห์ที่แตกต่างกันและมีความเหมาะสมต่อการสังเคราะห์ ได้แก่ ปริมาณของสารละลายทอง ปริมาณของสารช่วยทำให้เสถียร และปริมาณของตัวรีดิวซ์ จากการทดลองพบว่าอนุภาคทองคำในตัวทำละลายอินทรีย์ จะมีความเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทดลองอื่นๆมากกว่าอนุภาคทองคำในตัวทำละลายน้ำ เนื่องจากมีขนาดอนุภาคราว 8 10 นาโนเมตรและมีการกระจายตัวของขนาดอนุภาคต่ำ ทำให้การแสดงคุณสมบัติของทองคำสามารถเป็นไปได้มากกว่า และการเกิดปฏิกิริยาทำได้ง่ายกว่า สำหรับสภาวะที่เหมาสมในการเก็บรักษาคือสภาวะที่แดดส่องไม่ถึง เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อการกระจายตัวของอนุภาคของทองคำ