การวิเคราะห์สัญญาณพันธุกรรมโดยเทคนิคทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เชาว์ กุศลเลิศจริยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรีปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยีนเป็นส่วนหนึ่งในโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งลำดับเบสในยีนจะถูกถอดรหัสไปเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่ต่างๆ แต่พบว่าในสิ่งมีชีวิตพวกยูคาริโอตนั้นลำดับเบสในยีนไม่ได้ถูกถอดรหัสไปเป็นโปรตีนทั้งหมด ส่วนที่ถูกถอดรหัสไปเป็นโปรตีนเรียกว่าเอ็กซอน ส่วนที่ถูกถอดรหัสไปเป็นโปรตีนเรียกว่าอินทรอน ซึ่งสามารถตรวจสอบว่ามีบริเวณใดเป็นเอ็กซอนได้โดยใช้วิธีการทางชีววิทยา แต่ก็ยุ่งยากและใช้เวลานาน จึงได้มีการนำเทคนิคการวิเคราะห์สัญญาณมาประยุกต์ใช้กับลำดับเบสเพื่อวิเคราะห์ว่าส่วนใดของลำดับเบสเป็นเอ็กซอน โดยวิธีการหนึ่งคือการใช้ความรู้เรื่อง Discrete Fourier Transform และ Short Time Fourier Transform ซึ่ง Dimitris Anastassiou ได้เสนอวิธีวิเคราะห์สัญญาณพันธุกรรมของยีน F56F11.4 ใน C. elegans cosmid F56F11 โดยใช้ window ขนาด 351 คู่เบสในการทำ Short Time Fourier Transform ในโครงงานนี้ได้ศึกษาวิธีวิเคราะห์สัญญาณพันธุกรรมโดยใช้ Short Time Fourier Transform และทำการพลอตสเปกตรัมในรูปผิวสามมิติเทียบกับขนาดของ window และตำแหน่งในลำดับเบส และทำการวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกันกับยีนอื่นๆใน C. elegans cosmid F56F11 ด้วย ซึ่งจาการทดลองกับยีน F56F11.4 พบว่าการพลอตผิวสามมิติทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของข้อมูลได้ดีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์กับยีนอื่นๆ ใน C. elegans cosmid F56F11 ไม่ดีเท่าที่ควรจึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีในการวิเคราะห์สัญญาณซึ่งจะได้ผลที่ดีกับยีนอื่นๆ ด้วย