การผลิตกระดาษซับหน้ามันจากไคโตซาน (The Production of Oil Blotting Sheet from Chitosan)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริลักษม์ หาภา

  • สุรสา นาคจินดา

  • วิภาวรรณ ปุริสา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สรชัย แซ่ลิ่ม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาสมบัติของเยื่อแผ่นไคโตซาน พบว่ามีสมบัติในการดูดซับน้ำมันได้ดี และมีสมบัติในการขึ้นรูปที่ดี ทางกลุ่มของข้าพเจ้า จึงได้ทดลองผลิตแผ่นซับหน้ามันจากไคโตซาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ การเปลี่ยนเฟสแบบแห้ง (Dry phase inversion) ทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างไคโตซานละลายในสารละลายกรดอะซีติก แล้วนำไปขึ้นรูปบนเพลท ผลการทดลองคือ ไคโตซาน 0.03 กรัมละลายในสารละลายกรดอะซีติก 5 ml การเติมพลาสติกไซเซอร์ ได้แก่ เยื่อกระดาษไข เยื่อกระดาษทิชชูชนิดบางและชนิดหนา และ PEG (Polyethylene glycal) ซึ่งจากการทดสอบพบว่า พลาสติกไซเซอร์ ที่เหมาะสมที่สุดคือ เยื่อกระดาษชั่งสาร การผสมพลาสติกไซเซอร์ช่วยเพิ่มคุณภาพ ได้แก่ CaCO3 ZnO MgCO3 และแป้งฝุ่น จากการทดสอบพบว่า CaCO3และแป้งฝุ่น ให้ผลดีที่สุด จากขั้นตอนนี้จะทำให้แผ่นซับหน้ามันที่ได้เมื่อใช้แล้วทำให้ผิวหน้าเรียบเนียนเหมือนทาแป้ง ขั้นตอนสุดท้ายคือการทดสอบคุณภาพของแผ่นซับมัน โดยนำมาทดสอบประสิทธิภาพการซับน้ำ น้ำมันและเหงื่อเทียม และทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลค่าความพึงพอใจคือโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS X11.5 พบว่า กระดาษซับหน้ามันสูตรที่ 2 (เยื่อกระดาษชั่งสารผสมกับสารละลายไคโตซาน 0.03 g กรดอะซีติกเข้มข้น1% โดยปริมาตร จำนวน 5 ml อัตราส่วน 1:2 และแป้งฝุ่น 0.5 g) มีความพึงพอใจของผู้ใช้ในระดับคะแนนเฉลี่ยรวมมากที่สุด