ศึกษาพัฒนาการของตัวอ่อนไหม Bombyx mori ในไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนุทิน พยุงวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สาน วิไล อาจินต์ รัตนพันธุ์

  • นวลอนงค์ นาคคง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาพัฒนาการของตัวอ่อนไหมในไข่ไหมพันธุ์สำโรง โดยนำเอาตัวอ่อนของไหมในแต่ละวัน มาตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าไข่ไหมที่มีอายุ 1 วันหลังจากวางไข่ จะเกิด Cleavage Blastulation และ Germ band ตามลำดับ ไข่ไหมอายุ 2 และ 3 วันจะยังสังเกตเห็นตัวอ่อนไม่ชัดเจน ไข่ไหมอายุ 4 วัน เป็นระยะที่ตัวอ่อนกลับตัว ไข่ไหมอายุ 5 และ 6 วันตัวอ่อนจะเกิดข้อปล้องสมบูรณ์ไข่ไหมอายุ 7 วันเริ่มเกิดจุดสี ส่วนหัวเริ่มมีสารไคตินเกิดขึ้น โดยไข่ไหมอายุ 8 วันมีสารไคตินที่ส่วนหัวสมบูรณ์ ลำตัวเริ่มมีสี และไข่ไหมอายุ 9 วันจะเกิดเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์ หลังจากนั้นจะฟักออกจากไข่เป็นตัวหนอนต่อไป จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ตัวอ่อนไหมพันธุ์สำโรงจะมีพัฒนาการที่เร็วกว่าไหมพันธุ์ไทย อื่นๆโดยทั่วไป