การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในดินและพืชบริเวณเหมืองแร่ร้าง ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โนร์ฮายาตี ยีเตะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะแคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว เหล็ก และแมงกานีส ในตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0 20, 20 – 40 และ 40 – 60 เซนติเมตรจำนวน 8 ตัวอย่าง ดินรอบพุ่มใบพืชที่ระดับความลึก 0 – 15,15 – 50 เซนติเมตร จำนวน 16 ตัวอย่าง และตัวอย่างพืชจำนวน 7 ชนิด คือ กล้วย กระถิน เงาะ ผักกูด มะเขือพวง ส้มโชกุน และผักบุ้ง ทำการเก็บตัวอย่างจากเหมืองแร่ร้าง ตำบลถ้ำทะลุอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาและวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ หลังจากสกัดดินด้วยสารสกัด DTPA(diethylene triamine pentaacetic acid) และย่อยพืชด้วยกรดผสมไนตริก : เปอร์คลอริกอัตราส่วน 5:1 จากผลการวิเคราะห์พบปริมาณแคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว เหล็ก และแมงกานีสในดินแต่ละระดับความลึกอยู่ในช่วงตรวจไม่พบ – 0.777, 0.396 13.123, 3.491 – 13.295, 3.961 – 157.125, 173.604 – 304.729 mg/Kg ตามลำดับ ในดินรอบพุ่มใบพืชอยู่ในช่วงตรวจไม่พบ – 4.957, 0.796 – 25.951, 2.114 – 20.287, 4.944 – 207.505,74.729 – 323.925 mg/Kg ตามลำดับ และในใบพืชอยู่ในช่วงตรวจไม่พบ, 10.032 – 51.991, 19.093 – 46.139, 82.97 – 212.489, 33.421 874.15mg/Kg ตามลำดับ The determination of cadmium, copper, lead, iron and zinc in soil 8 samples at the depth of 0 – 20,20 – 40 and 40 – 60 cm, 16 soil around of plants samples the depth of 0 – 15, 15 – 50 cm and in 7 plant samples.All soil and plant samples were collected from the abandoned mine area Banangsta district, Yala province.Atomic Absorbtion Spectrophotometer was used to determine after extracted soil samples by DTPA (diethylene triamine pentaacetic acid) and digested plant sample by di acid digestion(HNO3 : HClO4 = 5:1). The obtained values of cadmium, copper, lead, iron and zinc in respectively depth of soil samples were found to be in the ranges not detected 0.777, 0.396 13.123, 3.491 – 13.295, 3.961 – 157.125, 173.604 – 304.729 mg/Kg respectively, in soil around of plant samples to be in the ranges not detected 4.957, 0.796 – 25.951, 2.114 – 20.287,4.944 207.505, 74.729 – 323.925 mg/Kg respectively and in plant samples to be in the ranges not detected, 10.032 – 51.991, 19.093 – 46.139, 82.97 – 212.489, 33.421 874.15 mg/Kg respectively.