โรโบรูกี้

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัชพล กิตติกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยืน ภู่วรวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรม Robocode เป็นโปรแกรมที่เปิดให้ใช้ได้ทั่วไป (open source) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้ผู้ใช้เป็นผู้ออกแบบและโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของหุ่นยนต์ (artificial intelligence: AI) แล้วนำมาต่อสู้กับหุ่นยนต์ตัวอื่นในลักษณะคล้ายคลึงกับรถถังในสนามรบบนโลกเสมือนจริง แต่เนื่องด้วยผู้ที่สามารถโปรแกรมหุ่นยนต์ได้ จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจาวา จึงทำให้มีผู้ที่สามารถใช้ได้เพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น โรโบรูกี้ คือโปรแกรมที่ออกแบบให้กลุ่มเด็กและเยาวชน ให้สามารถโปรแกรมและออกแบบปัญญาประดิษฐ์ให้กับหุ่นยนต์ Robocode ได้โดยง่ายผ่านทางลักษณะของแผนภาพซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้หลักการทำงานของหุ่นยนต์ การคำนวณ การกำหนดเงื่อนไข ตรรกศาสตร์ หลักการการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เป็นต้น ซึ่งเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ และส่งผลดีต่อวงการพัฒนาหุ่นยนต์ ของไทย Robocode is an open sourced program which let user to design and code their own tank robot. These robots can fight each other on the simulated battle field. However, since all Robocode programming library is based on Java, users may need to have knowledge on Java programming. Robo Rookies is designed for student users to design and program their Robocode robot via simplified graphical programming markup. So, anyone can enjoy and learn from Robocode.