การทำนายผลกระทบของปริมาณโลหะหนักในดินตะกอนต่อสิ่งมีชีวิตในบริเวณเขื่อนลำตะคอง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุษบา บุญเซ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการประเมินถึงผลกระทบของปริมาณโลหะหนักที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบริเวณเขื่อนลำตะคอง โดยใช้โปรแกรม EPI และ ECOSAR ทำการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก Cd,Cr,Cu,Fe,Mn,Ni,Pb และ Zn ในดิน โดยสลายด้วยเทคนิค Microwave Digestion และวิเคราะห์ปริมาณด้วยAtomic Absorption Spectroscopy (AA) และทำการทดลองหาปริมาณอินทรียวัตถุในดินด้วยวิธี Walkley Black method ผลของปริมาณโลหะหนักในดินจะสัมพันธ์กับปริมาณของโลหะหนักในน้ำ ข้อมูลที่ได้จากการทดลองจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการคำนวณตามโปรแกรมข้างต้นและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water Quality ก็จะทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากโลหะที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้ This project aims to evaluate the effect of heavy metals that affect to the population of the aquatic life living in Lam Takhong Dam. EPI and ECOSAR programs were used as tools to evaluate the effect of heavy metals in the environment The concentration of heavy metals Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn in the sediment were obtained by using Microwave Digestion follow with Atomic Absorption Spectroscopy (AA). The quantity of organic carbon on the analysis was also investigated by Walkley Black method. The amount of heavy metals in the sediment related with the amount of heavy metals in the river. The results from the experiment and calculation by the programs were compared with Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water Quality .