การผลิตคลังแอนติบอดีจากมนุษย์ที่แสดงออกบนผิวฝาจ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อมรรัตน์ เดชปาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์ดี ระแบบเลิศ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

  • สราวุธ นุกูลการ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หลายศตวรรษมาแล้วที่เรามีการผลิตแอนติบอดีในรูปของซีรั่มจากสัตว์มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการสลายพิษ และการรักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียและไวรัส ในปัจจุบัน ได้มีการใช้เทคนิคในการสร้างแอนติบอดีบนผิวเซลล์มาใช้ เราได้ทำการจำลองการคัดเลือกทางภูมิคุ้มกันเพื่อสร้างแอนติบอดีมนุษย์ในแบคทีเรีย คลังที่มีความหลากหลายของ แอนติบอดีทั้ง สายหนัก (VH) และสายเบา(VκและVλ) จะได้มาจากบี ลิมโฟไซต์ จากเลือดของผู้บริจาค และเพิ่มจำนวนโดยใช้เทคนิค PCR ยีนชิ้นส่วนของแอนติบอดีจะทำการเชื่อมต่อกันอย่างสุ่มของสายหนักและสายเบา และนำคลังที่ได้มาแสดงลงบนผิวฝาจ การทดลองหวังว่า จะสามารถสร้างคลังของแอนติบอดีที่มีความหลากหลายและจำเพาะต่อแอนติเจนได้หลายชนิด Abstact Over the last century animal antiserum have been used clinically to neutralize toxins, and to treat bacterial and viral infections. Now , the specific recognition of human cell surface markers by antibodies fragments should enable functional. We mimicked features of immune selection to make human antibodies in bacteria. Diverse libraries of immunoglobulin heavy (VH) and light (Vκ and Vλ) chain variable (V) genes were prepared from peripheral blood lymphocytes (PBLs) by polymerase chain reaction (PCR) amplification. Gene encoding single chain Fv fragments were made by randomly combining heavy and light chain V gene using PCR and the library cloned for display on the surface of a phage. Results suggest that a single large phage library can be use to isolate human antibodies against any antigen