การหาขอบเขตบนของพลังงานสถานะพื้นของระบบโบซอนใน 2 มิติ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยนุช มาลีหวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยพจน์ มุทาพร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ศึกษาอเสถียรภาพของสสารโบซอนใน 2 มิติของระบบขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยอนุภาคประจุบวก N อนุภาค และอนุภาคประจุลบ N อนุภาค โดยแต่ละอนุภาคมีมวลที่น้อยที่สุดเป็น m มีประจุไฟฟ้าเป็น e และมีอันตรกิริยาระหว่างกันแบบคูลอมบ์ ตามแบบวิธีของ Freeman J. Dyson และ E.B. Monoukian and C. Muthaporn เพื่อคำนวณหาขอบเขตบนของพลังงานสถานะพื้นของระบบดังกล่าว จากการศึกษาเราคำนวณหาขอบเขตบนของพลังงานสถานะพื้นได้ โดยพลังงานที่ได้มีค่าเป็นปฏิภาคตรงกับจำนวนอนุภาครวมของระบบยกกำลังสามส่วนสอง ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอเสถียรภาพของระบบที่พิจารณา