ความเป็นพิษของสารสกัดขมิ้นฤๅษี Arcangelisia flava (L.) Merr ต่อเซลล์ไฟโบบลาสด์มนุษย์ (TK6)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยศมล จตุรวิทย์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พืชสมุนไพรถูกนำมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคทั้งในรูปแผนโบราณและแผนปัจจุบัน ในกลุ่มพืชสมุนไพรทั้งหลายได้เลือกทดสอบความเป็นพิษของขมิ้นฤๅษี Arcangelisia flava (L.) Merr ต่อเซลล์ไฟโบบลาสต์มนุษย์ (TK6) โดยเพาะเลี้ยง TK6 ในอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิด RPMI 1640 ที่มีซีรัมม้า 10 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นเติมสารสกัดขมิ้นฤๅษีที่ความเข้มข้น 0, 1, 100 และ 1,000 μg/l ตามลำดับเก็บเกี่ยวเซลล์หลังจากให้สารแล้ว 24 ชั่วโมง นำไปศึกษาการเกิด apoptosis โดยย้อมด้วย ethidium bromide แล้วตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดฟลูออเรสเซนต์ และตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซม ผล การทดลองอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน