การศึกษาการสร้างฟิล์มบางดีบุกออกไซด์เจือโบรอน โดยเทคนิคไพโรซอล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรรณภา บัวงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประเสริฐ ไกรสิงห์เดชา ภาควิชาฟิสิกส์ รัชฎา บุญเต็ม ภาควิชาเคมี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟิล์มบางดีบุกออกไซด์เจือด้วยโบรอน (BTO) ถูกเคลือบลงบนแผ่นแก้วสไลด์ด้วยเทคนิคไพโรซอล ซึ่งสารละลายตั้งต้นประกอบด้วย SnCl2.2H2O ความเข้มข้นของ SnCl2 ที่ละลายในเอทานอลเป็น 0.8 โมลาร์ และแปรค่าความเข้มข้นของ H3BO3 ที่ละลายใน 0.2 โมลาร์ HCl (0.6cm3) เป็น 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 , 0.5, 0.6 โมลาร์ วิธีการเคลือบใช้การสร้างละอองของสารละลายตั้งต้นด้วย ultrasonic generator จากนั้นทำการศึกษาคุณสมบัติเชิงฟิสิกส์และเชิงแสงของฟิล์มบางโดยใช้ SEM, XRD, four point probe measurement และ UV/VIS spectrophotometer ซึ่งพบว่ากระบวนการที่โบรอนมีความเข้มข้น 0.4 โมลาร์ อัตราการปล่อยแก๊ส 0.5 litre/minute เมื่อใช้เวลา 20 นาที และอุณหภูมิของฐานรองรับเป็น 390 20C จะให้คุณสมบัติเชิงฟิสิกส์และเชิงแสงของฟิล์มบางดีกว่ากระบวนการอื่นๆ โดยมีค่าความต้านทานไฟฟ้าเฉลี่ยวัดได้ 3.692 k cm และมีค่าการส่องผ่านแสงเฉลี่ยเท่ากับ 59.58 เปอร์เซ็นต์