การพัฒนากระบวนการแยกและการทำให้บริสุทธิ์กลีเซอรีนจากไบโอดีเซลชุมชน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกศินี อินถา

  • สุวรรณนา มีเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชเนศ คงการค้า

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รายงานผลการศึกษากระบวนการทำกลีเซอรีนที่เป็นผลผลิตพลอยได้ จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลชุมชนจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วให้บริสุทธิ์ขึ้น ด้วยกระบวนการแยกกลีเซอรีนออกจากสารผสมอินทรีย์โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการแยกด้วยกรดไฮโดรคลอริกเจือจางและกรดฟอสฟอริกเจือจางแล้วนำกลีเซอรีนที่ได้มาเข้ากระบวนการกลั่นสุญญากาศโดยศึกษาสภาวะของอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมในการกลั่นกลีเซอรีนให้บริสุทธิ์ขึ้น แล้วกำจัดสีและกลิ่นของกลีเซอรีนด้วยคาร์บอนกัมมันต์ แล้วนำกลีเซอรีนที่ได้มาวิเคราะห์หาความบริสุทธิ์ต่อไป Development of