การวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในน้ำพริกโดยวิธีโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรภาพรรณี หุมมาลี

  • รัตนา ฟูมั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรพรรณ เทียนทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในน้ำพริกที่มีจำหน่ายทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เทคนิคโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ด้วยคอลัมน์ C18จากการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมและชนิดของเฟสเคลื่อนที่ พบว่า เมทานอล – อะซิเตตบัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 0.01 โมลาร์ ค่าพีเอชเท่ากับ 4.5 – 4.6 เป็นเฟสเคลื่อนที่ที่เหมาะสม มีอัตราการไหล 0.7 มิลลิลิตรต่อนาที ดีเทคเตอร์ชนิด UV Vis วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 230 นาโนเมตร