โปรแกรมช่วยในการแจกจ่ายไฟล์ขนาดใหญ่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศักดา สำรวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยพฤกษ์ ชูดำ

  • ธราภรณ์ สถาปิตานนท์

  • จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมบิทเทอเรน ไคลแอนต์ (Bittorrent client) นี้ใช้โปรโตคอล บิทเทอเรน (Bittorrent) โดยโปรโตคอลนี้ใช้หลักการของโปรโตคอล เพียร์ทูเพียร์ (peer to peer) ซึ่งทำงานอยู่บน โปรโตคอล TCP/IP อีกทีหนึ่ง โปรแกรมนี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้ แลกเปลี่ยน เพลง ภาพยนตร์ หรือ โปรแกรมต่างๆ ซึ่งมีขนาดใหญ่ ได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลด (download) และ อัพโหลด (upload) ข้อมูลที่ต้องการ โดยติดต่อผู้ใช้โปรแกรมบิทเทอเรน ไคลแอนต์ รายอื่น ผ่านทางแทรกเกอร์ (Tracker) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลชนิดเดียวกันความพิเศษของโปรแกรมบิทเทอเรน ไคลแอนต์ คือเมื่อมีผู้ดาวน์โหลดไฟล์ชนิดเดียวกันในเวลาเดียวกันมากๆจะทำให้ความเร็วในการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นตาม แต่หากมีผู้ดาวน์โหลดน้อย ความเร็วในการดาวน์โหลดก็จะน้อยลงไปเช่นกัน

Bittorrent Client‘s program use protocol Bittorrent. Bittorrent's peer to peer protocol operates over TCP/IP.This program can help you to sharing a large music, video, software or anything else by quickand easy download. Program can download and upload files by connection to someone who use program BitTorrent Client pass Tracker (BitTorrent Sever) for sharing same file. The specific of BitTorrent Client’s when user use it faster to download. But if a few user you will slower to download.