การทำเต้าหู้จากเมล็ดกระถินยักษ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิทธิสุนทร สุโพธิณะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุมาลย์ จิตรังษี

  • สุมนทิพย์ บุนนาค

  • วรรณา ปักษีเลิศ

  • น้อย เนียมสา

  • ศักดิ์สิน สมอุ่มจารย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

แก่นนครวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำเต้าหู้จากเมล็ดกระถินยักษ์ สารตกตะกอนที่เหมาะสมคือ แมกนีเซียมคอลไรด์ (MgCl2) ในการทดลองใช้ความเข้มข้น 40% โดยมวล/ปริมาตร ปริมาตรที่เติมเหมาะสมคือ 12 cm3 โดยได้น้ำหนักเต้าหู้เฉลี่ย 58.33 กรัม ส่วนการทำเต้าหู้จากถั่วเหลืองที่ใช้เปรียบเทียบนั้น ใช้เกลือแมกนีเซียมซัลเฟต ซึ่งเป็นสารที่เหมาะสมในการตกตะกอนที่ความเข้มข้น 40% โดยมวล/ปริมาตร จำนวน 12 cm3 เท่ากัน ได้เต้าหู้ 138.03 กรัม และได้น้ำหนักเต้าหู้ 147.7 กรัม เมื่อใช้สารตกตะกอนจำนวน 16 cm3 ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในเมล็ดกระถินยักษ์ ถั่วเหลือง เต้าหู้จากเมล็ดกระถินยักษ์ และเต้าหู้จากถั่วเหลือง มีปริมาณโปรตีนเป็นกรัมต่ออาหารแห้ง 100 กรัม คือ 16.69 , 29.81 , 6.88 และ 13.44 กรัมตามลำดับ สำหรับเต้าหู้ที่ได้ยังมีลักษณะไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากได้ปริมาณน้อย ค่อนขางเหลวและมีความยืดหยุ่นน้อย