การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อของรังไข่ของหนูพุกใหญ่ในรายปี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนรัศมิ์ โกมลเกรียงไกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จินตมาศ สุวรรณจรัส

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสงขลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นศัตรูทางการเกษตรที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีการกระจายตัวทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาวงจรการสืบพันธุ์ของหนูพุกใหญ่เพศเมียในภาคใต้ของประเทศไทย โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาของรังไข่ในรอบปี ตัวอย่างหนูพุกใหญ่ถูกเก็บจาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ในระหว่างเดือนกันยายน 2547 ถึงเดือนกันยายน 2549 ศึกษาผลการทดลองภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การศึกษาในครั้งนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่คาดว่าในรอบปีหนูพุกใหญ่จะมีรูปแบบการผสมพันธุ์ที่แตกต่างกันทุกเดือน