การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FlA แบบต่างๆ กับผลที่ได้จากวิธีทั่วไป

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิสร เหง้าจำปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกตุ กรุดพันธ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพาราชวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยเทนนิค FIA กับวิธีทั่วไป โดยงานวิเคราะห์ที่เลือกมานี้จะเป็นงานวิเคราะห์ไม่ซับซ้อนมากนัก อันได้แก่ การหาปริมาณกรดแอซิติกในตัวอย่างน้ำส้มสายชูจากท้องตลาดด้วยระบบ simple FI titration, การหาปริมาณกรดแอสคอร์บิกในตัวอย่างยาเม็ดวิตามินซีจากท้องตลาดด้วยระบบ Fl spectrophotometry, การหาปริมาณแคลเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างจากแหล่งต่างๆ ด้วยระบบ FI AAS, การหาอันดับของปฏิกิริยาของฟอสเฟสกับโมลิบเดทที่มีกรดแอสคอร์บิก โดยถือเอาฟอสเฟตเป็นหลัก (ใช้ระบบ stopped Flow) และการหาอันดับของปฏิกิริยาระหว่างไอโอไดด์ไอออนกับโบรเมทไอออนในสารละลายกรด จากการทดลองพบว่าเทคนิค FIA ให้ผลการทดลองที่ใกล้เคียงกับวิธีวิเคราะห์โดยทั่วไป แต่เทคนิค FIA ได้เปรียบในแง่ของความปลอดภัย ปริมาณสารเหลือทิ้งและเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์