การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมี ของดินบริเวณโครงการแก้ไขปัญหาการทำเกลือสินเธาว์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชราวัณย์ พันโน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เนตรชนก จันทร์สว่าง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ของดินบริเวณโครงการแก้ไขปัญหาการทำเกลือสินเธาว์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยศึกษาตัวอย่างดินสามบริเวณ คือ ดินที่อยู่ติดกับทำนบกั้นดิน ดินที่เป็นพื้นที่นา และดินทั่วไปที่มีต้นไม้ขึ้น พบว่า ความชื้นของดินอยู่ระหว่าง 3.008 10.205 %ความหนาแน่นรวมของดินมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 1.6 g/cm3 ค่าการนำไฟฟ้าของดินมีค่าอยู่ระหว่าง 0.21 4.43ms/cm ค่าพีเอชของดินมีค่าอยู่ระหว่าง 4.22 5.44 อินทรียวัตถุในดินมีค่าอยู่ระหว่าง 0.025 0.091 %ไนโตรเจนทั้งหมดค่าอยู่ระหว่าง 0.012 0.022% N ฟอสฟอรัสมีค่าอยู่ระหว่าง 1.273 16.140 ppm โพแทสเซียมมีค่าอยู่ระหว่าง 47.550 371.000 ppm ดินทั้งสามบริเวณมีความหนาแน่นรวม ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ 0.01