การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสและการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล มีบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุพดี ชัยสุขสันต์

  • ธนุสรา เหล่าเจริญสุข

  • ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จังหวัดสงขลา และวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ/เคมีของน้ำเสียที่เก็บจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในส่วนดีแคนเตอร์และบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยนำจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้มาบำบัดน้ำเสีย ผลการคัดแยกเชื้อจากน้ำเสีย เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปร่างกลม เมื่อทดสอบการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยแบคทีเรียที่คัดแยกได้ 2 สายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ พบว่า ซีโอดี ของแข็งทั้งหมดและน้ำมันในตะกอนมีค่าลดลง คิดเป็นร้อยละ 54.48, 44.25 และ 36.60 ตามลำดับ Screening of effective microorganisms producing Lipase from wastewater of the palm oil mill, Songkla and The collected wastewater samples from the decanter unit and stabilization pond were analysed for some physical and chemical characteristics and treatment of there wastewater by the screened microorganisms were investigated. For the screening of microorganisms from the wastewater. The wastewater from the palm oil mill were then treated using the two isolates of bacteria giving high lipase activity in laboratory. The COD, TSS and oil contents were found to decrease 54.48, 44.25 and 36.60 %, respectively.