การศึกษาออกแบบและประดิษฐ์เครื่องต้นแบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานกลจากปั๊มน้ำแบบชัก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สาโรจน์ ทองนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรเทพ ตรีวิริยานุภาพ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคสาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาออกแบบและประดิษฐ์เครื่องต้นแบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานกลจากปั๊มน้ำแบบชักแล้วนำไฟฟ้าที่ได้ไปประจุไว้ในแบตเตอรี่ ใช้อัลเทอร์เนเตอร์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า โดยออกแบบ โครงสร้างฐานให้มีขนาด กว้าง ยาว สูง เท่ากับ 55.0 110.0 52.5 เซนติเมตร ใช้วงล้อจักรยานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 21 นิ้ว ยึดเข้ากับโครงฐานเป็นตัวขับอัลเทอร์เนเตอร์แบบธรรมดา ขนาด 12 โวลต์ 60 แอมแปร์ ใช้ปั๊มน้ำแบบชักขนาดมอเตอร์ 1/3 แรงม้า ศึกษาหาประสิทธิภาพของปั๊มน้ำตอนทำงานปกติกับตอนผลิตไฟฟ้าและศึกษาการประจุแบตเตอรี่ ซึ่งขณะประจุแบตเตอรี่สามารถแสดงการประจุด้วยแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และหลอดไฟ จากผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของปั๊มน้ำตอนผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ 80 % ของปั๊มน้ำตอนทำงานปกติโดยวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยได้ 3.5 แอมแปร์ และแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยได้ 14.01 โวลต์สามารถนำไปประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 3 แอมแปร์ ชั่วโมง ให้เต็มได้ภายในเวลา 1.5 ชั่วโมง