ระบบตรวจสอบข้อมูลคดีการจราจรทางบก และเปรียบเทียบปรับงานจราจร : กรณีศึกษางานจราจร สภ.อ. เมืองนครปฐม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐนรินทร์ สงคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไพศาล สิมาเลาเต่า

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลทางคดีทางจราจรทางบก และเปรียบเทียบปรับงานจราจร : กรณีศึกษางานจราจร สภ.อ.เมืองนครปฐม นั้นได้นำหลักการทำงานของเว็บเซอร์วิส ซึ่งทำงานผ่านโปรโตคอล Http และ CTP/IP มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลผู้กระทำผิดกฎจราจร และข้อมูลรถ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกันระหว่าง สภ.อ.เมืองนครปฐม และตำรวจภูธรภาค 7