กล้องโทรทัศน์วงจรปิดควบคุมตำแหน่งและทิศทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรเมธ บุตรกระจ่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัยวุฒิ วงษ์โคเมท

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นโสตทัศนูปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการรับภาพและส่งสัญญาณภาพให้ไปปรากฏในเครื่องรับโทรทัศน์อีกครั้งหนึ่ง อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถนำไปติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า หรือตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ เพื่อที่จะรับภาพที่อยู่ด้านหน้าของกล้องแล้วส่งสัญญาณภาพให้ปรากฏในเครื่องรับโทรทัศน์หรืออาจจะมีการบันทึกภาพนั้นหรือไม่ก็ได้ บางครั้งเพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายอาจจะมีอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงเพิ่มขึ้นได้อีก เช่น ต่อเข้าไปกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้น โดยปกติกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ผลิตออกมาจำหน่ายตามท้องตลาดมักจะไม่สามารถหมุนไปมาได้ ดังนั้นภาพที่ปรากฏออกมาจึงเป็นภาพที่อยู่ในแนวตรงหรือด้านหน้าของกล้องเท่านั้น แต่เราสามารถที่จะทำให้ตัวกล้องหมุนไปในแนวซ้าย ขวา หรือ แนวก้ม – เงยได้ โดยการผลิตชุดบังคับแบบเครื่องกลธรรมดาที่ประกอบไปด้วยชุดเฟืองขนาดต่างๆโดยมรมอเตอร์เป็นตัวหมุนไปในทิศทางที่ต้องการ หรืออาจจะใช้วงจรทางอิเลคทรอนิกส์ประกอบกับชุดเฟืองและมอเตอร์ช่วย หรือถ้าต้องการให้ทันสมัยมากขึ้นก็ใช้ชุดไมโครคอนโทรเลอร์ช่วยบังคับในการหมุน ซึ่งจะมีวิธีการที่สลับซับซ้อนขึ้นเช่นการป้อนคำสั่งต่างๆ ลงไปในชุดไมโครคอนเลอร์ ซึ่งผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเขียนคำสั่งเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ ในการทดลองครั้งนี้ได้ใช้ชุดวงจรทางอิเลคทรอนิกส์ประกอบกับชุดเฟืองช่วยในการบังคับการหมุนตามทิศทางที่เราต้องการ โดยในวงจรมีการใช้ไฟฟ้าในบ้านขนาดแรงเคลื่อน 200 โวลท์ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าให้เหลือแรงเคลื่อน 9 โวลท์ ผ่านวงจรอิเลคทรอนิกส์เพื่อไปขับมอเตอร์ที่ดัดแปลงมาจากมอเตอร์ของพัดลมและมอเตอร์ของวิทยุเทป ให้หมุนในทิศทางซ้าย ขวาได้ จากการทดลองพบว่ากล้องสามารถหมุนไปในแนวซ้าย ขวา ได้ตามที่ต้องการ ทำให้สามารถเห็นภาพในพื้นที่ที่กว้างขึ้นและทำให้ทราบรายละเอียดมากขึ้นด้วย