การเตรียมอนุมูลอิสระเอบีทีเอส (ABTS+.) ด้วยเอนไซม์แลคเคสจากเห็ด Trametes Versicolor

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัญชลี พลพวก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รักฤดี สารธิมา

  • ศรัณยู คำเมือง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเตรียมอนุมูลอิสระเอบีทีเอส (ABTS+.) โดยปฏิกิริยาออกซิเดชันของ เอนไซม์แลคเคส วิธีดังกล่าวสามารถเตรียมได้ง่าย รวดเร็ว และได้ปริมาณมาก การวัดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยน้ำหรือเอทานอลของผักพื้นบ้าน 31 ชนิด พบว่าสารสกัดน้ำของผักสดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเอบีทีเอสสูงได้แก่ ผักเม็ก ผักขี้เหล็ก และผักสะเดา ส่วนสารสกัดเอทานอลของผักแห้งพบว่า ผักเม็ก ผักแพรว และมะกอก ค่าที่ได้สอดคล้องกันเมื่อวิเคราะห์โดยใช้อนุมูลอิสระดีพีพีเอช (DPPH radical) นอกจากนี้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมีความสัมพันธ์กันกับปริมาณสารประกอบฟีนอลด้วย