การวิเคราะห์หาโลหะหนักปริมาณน้อยในอาหารสัตว์ด้วยวิธีกราไฟต์เฟอร์เนชอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโทรเมทรี (GFAAS) และเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโทรเมทรี (FAAS)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เสกสรร หาญคำหล้า วิรัตน์ รัตนเพชร ลำพูน สิงห์ขา

  • อุลัยพร สิงห์ขัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะปริมาณน้อย 5 ชนิด คือ แคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) และโคบอลต์ (Co) ด้วยวิธีกราไฟต์เฟอเนชอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโทรเมทรี และเหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn)ด้วยวิธีเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโทรเมทรี สำหรับวิธี GFAAS จะทำการ Optimize อุณหภูมิในช่วง Pyrolysis และ Atomization เพื่อให้ได้ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์เป็นหญ้าพื้นเมืองชนิดต่างๆ รำและข้าวเปลือกซึ่งใช้เป็นอาหารม้าในเขตพื้นที่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามตัวอย่างนำมาย่อยด้วยเครื่องไมโครเวฟและทำการเติมสารมาตรฐานชนิดต่างๆเพื่อหาร้อยละการกลับคืนมา ซึ่งเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์ โดยผลการทดลองจะได้นำเสนอต่อไป The 5 trace heavy metals, cadmium (Cd),copper (Cu),cobalt (Co), iron (Fe) and manganese (Mn)were analyzed. With GFAAS analysis, pyrolysis and atomization temperature were optimized. The analytical samples are animal diets in Kosumpisai District, Mahasarakham, consisting of local grasses, bran and grain. The samples were digested by microwave assisted digestion. The percentage of recoveries for testing method efficiency were also determined by adding standard solution of the heavy metals.The result of this experiment will be shown in presentation.