ตาจับสี (Color Eye)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัศน์จิตหวังไพบูรย์กิจ

  • วรทอนุศักดิ์ประสิทธิ์

  • รัฐพลอาภาธร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิษณุ คนองชัยยศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน มีผู้คนจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านการมองเห็น บางคนไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลๆ ได้ บางคนมีปัญหาในการอ่านหนังสือที่มีตัวอักษรขนาดเล็ก ปัญหาเหล่านี้เรียกว่า สายตาสั้น หรือสายตายาว เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการสวมใส่แว่นตาหรือใช้เลนส์สำหรับช่วยในการมองเห็น อย่างไรก็ตาม หากสายตาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง สร้างความเสียหายต่อดวงตาจนไม่สามารถมองเห็นได้ หรือที่เรียกกันว่า ตาบอด กรณีเช่นนี้นอกจากการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะแล้วก็ไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ในปัจจุบันได้เลย ปัญหาหนึ่งที่พบมากเนื่องจากการที่มองไม่เห็น คือการแยกแยะสี ซึ่งเป็นปัญหาของผู้ที่ตาบอดหรือตาบอดสี โครงการตาจับสีของเราจึงได้ทำการริเริ่มออกแบบและพัฒนาเพื่อที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ก็คือ การออกแบบเครื่องมือที่มีราคาถูกเพื่อให้ผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านสายตาสามารถใช้ในการแยกแยะสีในชีวิตประจำวันได้ ประกอบกับในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย มีความสามารถในการทำงานหลายอย่าง และมีราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนัก เราจึงได้ตัดสินใจที่จะพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์สีลงบนอุปกรณ์เหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้จะสามารถใช้อุปกรณ์ที่ตนเองมีอยู่สำหรับอำนวยความสะดวกให้ตนเอง โดยที่ไม่จำเป็นต้องหาซื้ออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม และถือเป็นการใช้อุปกรณ์ที่ตนเองมีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดอีกด้วย