ระบบชี้วัดประสิทธิภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย (Key Performance Indicators System in Campus)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรกฎ ธนวงศ์จินดา

  • นริศร์ ชัยโรจน์กาญจนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนาวินท์ รักธรรมานนท์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Nowadays, the ways of improvement of students, pupils, teachers or staffs in education organizations have their own way of improvement. The examples of performance indicator such as ‘The student’s attendance in a lesson’ which is acceptable or not, ‘The student’s progress in their studies’, ‘The staff’s arrival time and leave time’, or even questionnaires to indicate the level of performance. KPI (Key Performance indicator) indicates about the performance of the organization. KPI is from making Objectives and the outcomes. For example the objective is ‘Increasing the class’s attendant 5% from last year’. When you succeeded with the objective the KPI will increase, which increases the overall standard of the organization.