เว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับการแบ่งกลุ่มข้อมูลทางด้านดีเอ็นเอไมโครอาร์เรย์ตาม วิถีเมตาบอลิซึม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1.กัญจิรา ส่งไพศาล

  • 2.สรณัฐ สุดลาภา

  • 3.ญาณิน สุพละเศรษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่อรองรับนักวิจัยที่สนใจศึกษาเชื้อมาลาเรียโดยใช้เทคโนโลยี Differential expression microarray ที่ต้องการดู Metabolic pathways ของเชื้อมาลาเรีย โดยซอฟต์แวร์นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการจับกลุ่มของยีนที่มีการแสดงออกตามกลุ่มของ Gene Ontology เพื่อให้นักวิจัยสามารถมองเห็นภาพกว้างของความเป็นไปของยีนที่สนใจในเชื้อมาลาเรีย ทั้งนี้เพื่อให้การเข้าใจของการทำงานร่วมกันของยีนต่างๆดังกล่าวซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยแสดงผลของความสัมพันธ์ของยีนบน Metabolic pathways ของมาลาเรียโดยเฉพาะและเนื่องจากเป็นโปรแกรมบนเว็บนักวิจัยสามารถดึงเอาข้อมูลยีนจากฐานข้อมูลมาลาเรีย (PlasmoDB) มาแสดงเพื่มเติมได้อีกด้วย The project is a development program on web application for support researchers of Plasmodium falciparum and who interested in malaria diseases that would like to study about metabolic pathways of Plasmodium falciparum through Differential expression microarray technology. This software helps to make convenience for researchers in order to group of expression genes by Gene Ontology. Researchers can observe wide scope of Plasmodium falciparum genes. Anyhow, for comprehend participant working of genes. This software also displays relationship of genes on metabolic pathways of malaria. Researcher can annotate their genomic data by mapping microarray feature identifiers to gene identifiers from genomic databases. It relies on a regularly updated database that retrieves and mappings between micro array probes and genomic databases. Expression profiling using microarrays has become a widely used method for the study of gene expression patterns. Different microarray technologies have become available. Because of this is program on web application, researchers can drag data on Plasmodium falciparum genomic databases (PlasmoDM) to display more. Nowadays, the innovation and technology helps us decrypt the secret of human inside. Microarray technology is often used for gene expression profiling. The experiment uses the sequences of genome to determine what genes are expressed in a particular cell type of an organism by compare between normal and diseased cells.