การเข้ารหัสรูปภาพโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติ เทพรังษีถาวร

  • เอกสิทธิ์ วิศาลโภคะ

  • อัญชลี หาญหมื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญกมล หน่องพงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้แสดงการเข้ารหัสรูปภาพที่เข้ารหัสและถอดรหัสรูปภาพโดยใช้หลักการสลับพิกเซลของ เคออส เบด อิมเมจ คริสโตซิสเท็ม โปรแกรมจะใช้ซีดเป็นตัวความลับในการเข้ารหัสและถอดรหัสรูปภาพ ซีดจะใช้อ้างอิงในการตรวจสอบรหัสก่อนที่จะสลับพิกเซลของรูปภาพ การสลับพิกเซลจะสลับพิกเซลแต่ละพิกเซลของรูปเพื่อทำให้รูปดูสับสน ดูไม่รู้เรื่อง โปรแกรมนี้ได้รวมหลักของ อาร์ เอส เอ และใช้มันในการเข้ารหัสและถอดรหัสซีด เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานปลอดภัยมากขึ้น