องค์ประกอบทางเคมีของรารังนก (Cyathus striatus) จากส่วนสกัดหยาบเอทิลอะซีเตต

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดุษฎี อึงพินิจพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญใจ กนกเมธากุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสกัดเส้นใยของรารังนก (Cyathus striatus) 405 กรัม ซึ่งเลี้ยงในอาหารเหลว Potato Dextose Broth (PDB) ด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ 3 ชนิด ได้สารสกัดหยาบเฮกเซน 6.9 กรัม (1.7%) สารสกัดหยาบเอทิลอะซีเตต 8.0 กรัม (2%) และสารสกัดหยาบเมทานอล 93.7 กรัม (23%) เมื่อแยกสารสกัดหยาบเอทิลอะซีเตต 7.2 กรัม โดยวิธีโครมาโทกราฟี ได้สารไตรเทอร์ปีนอยด์ 2 สาร จากการพิสูจน์โครงสร้างโดยเทคนิคสเปกโทรสโคปี !['(](/latexrender/pictures/ed4/ed46890e4d4ac68ed14a6d792c517c66.gif)และ ![({}^13C NMR)](/latexrender/pictures/ac6/ac6623bc07e422667882b0382d81922f.gif) พบว่าสาร 1 คือ Glochidone และสาร 2 คือ Glochidonol สำหรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารทั้งสองอยู่ระหว่างการดำเนินการ