การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไอโอไดด์บนตัวรองรับเมโซพอรัสซิลิกา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เพชรไพลิน ศรีทองกิติกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนาธิป สามารถ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันถั่วเหลืองกับเมทานอล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไอโอไดด์บนตัวรองรับเมโซพอรัสซิลิกา ได้ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของโพแทสเซียมไอโอไดด์บนตัวรองรับ เวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา และปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่อเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นเมทิลเอสเทอร์ ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ จากการศึกษาพบว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิจาก 50 องศาเซลเซียส เป็น 70 องศาเซลเซียส เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นเมทิลเอสเทอร์เพิ่มขึ้นจาก 68.03 เปอร์เซ็นต์ เป็น 90.09 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของโพแทสเซียมไอโอไดด์บนตัวรองรับจาก 5 เปอร์เซ็นต์ ไปเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ พบว่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นเมทิลเอสเทอร์เพิ่มขึ้นจาก 76.63 เปอร์เซ็นต์ ไปเป็น 90.09 เปอร์เซ็นต์ ผลของการเพิ่มขึ้นของเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาโดยศึกษาตั้งแต่ 6 ชั่วโมง ถึง 10 ชั่วโมง พบว่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นเมทิลเอสเทอร์เพิ่มขึ้นจาก 68.73 เปอร์เซ็นต์ ไปเป็น 93.90 เปอร์เซ็นต์ และการศึกษาผลของปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งศึกษาในช่วง 2.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของน้ำมันที่ใช้ ถึง 7.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของน้ำมันที่ใช้ พบว่าในช่วง 2.5 5.0 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของน้ำมันที่ใช้ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นเมทิลเอสเทอร์เพิ่มขึ้นจาก 44.15 เปอร์เซ็นต์ ไปเป็น 90.09 เปอร์เซ็นต์ แต่ทว่าในช่วง 5.0–7.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของน้ำมันที่ใช้ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นเมทิลเอสเทอร์มีค่าลดลงเป็น 72.46 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษานี้สภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล คือ ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส โพแทสเซียมไอโอไดด์บนเมโซพอรัสซิลิกาเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาในการเกิดปฏิกิริยา 8 ชั่วโมง และปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้เป็น 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของน้ำมันที่ใช้ โดยให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนไปเป็นเมทิลเอสเทอร์เป็น 90.09 เปอร์เซ็นต์