ผลของ Thidiazuron ต่อการขยายพันธุ์กล้วยเสือพรานในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตนชนก นาคเอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานวิจัยได้ศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต Thidiazuron (TDZ) ต่อการชักนำให้เกิดยอดของกล้วยเสือพราน โดยการเพาะเลี้ยงโคนต้นอ่อนบนอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS) ที่มี TDZ ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายใต้อุณหภูมิประมาณ 25±2 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 1,000 ลักซ์ 16 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า TDZ ความเข้มข้น 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิดจำนวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 4.10 ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อ ให้ความยาวยอดเฉลี่ย 2.88 เซนติเมตร และชักนำให้เกิดรากได้ 30% โดยมีจำนวนรากเฉลี่ย 0.75 รากต่อชิ้นเนื้อเยื่อ ความยาวรากเฉลี่ย 0.72 เซนติเมตร และมีจำนวนใบเท่ากับ 2.55 ใบต่อต้น เมื่อย้ายต้นอ่อนขนาด 4.5 6.5 เซนติเมตร เลี้ยงในวัสดุปลูก ที่มีดินลำดวนผสมทรายละเอียด เป็นเวลา 4 สัปดาห์ในเรือนเพาะชำ พบว่า ต้นอ่อนจากทุกชุดการทดลองรอดชีวิต 100%