การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์ศักดิ์ แก้วด้วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุชาดา ปั้นน้อย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยเลือกทฤษฏีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ แบบวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งมี 7 ขั้นตอน มาใช้ในการออกแบบระบบ จัดเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Microsoft SQL 2000 Server ใช้โปรแกรมภาษา Visual Basic 6.0 ในการติดต่อกับผู้ใช้และกับฐานข้อมูล ใช้ ODBC ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม Crystal Report 6 ในการแสดงรายงาน ผู้ใช้ระบบงานมี 2 ระดับ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ระบบ ซึ่งได้แก่ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า ระบบสามารถให้บริการนักศึกษาในการยื่นคำข้อกู้ ขอผลอนุมัติเงินกู้และพิมพ์สัญญาเงินกู้ผ่านระบบเครือข่าย Intranet ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก Abstract: Objective of the research in this time for study , develop information funds money system loans to borrow for the education .Research proceeding , the researcher chooses to use the analysis and design the system model of the development system .(System Development Life Cycle : SDLC) there is 7 steps, To use in designing system keep the data by use the system manages system relation form Microsoft SQL 2000 Server. Use Visual Basic 6.0 program to connect the user and database . Use ODBC to link up with the database and Crystal Report 6 program to report show. User has 2 the level are system superintendent and system user. System superintendent and system user are student, and , an officer who is responsible. It was found that the system could serve the students in term of submitting, loaning application, result of loaning all owner, and completing the contract trough Intranet efficiently. The users were satisfied of highlevel.