ระบบตรวจข้อสอบโดยการประมวลผลภาพเพื่อการจัดกลุ่มของนักเรียนโดยอาศัยความสนใจของนักเรียนและลำดับคะแนน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยาภรณ์ แสงนาค

  • ศศิวิมล พลอยงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรรศิน อุษาวิจิตร

  • ชัยพฤกษ์ ชูดำ

  • ธราภรณ์ สถาปิตานนท์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตรวจข้อสอบจากกระดาษคำตอบด้วยการประมวลผลทางภาพ เป็นการนำเอาความรู้ทางด้านการประมวลผลทางภาพเข้ามาช่วยในการตรวจข้อสอบแบบปรนัย รวมทั้งการตรวจและประมวลผลคะแนน ภาพกระดาษคำตอบจะถูกตรวจด้วยเกณฑ์การพิจารณาจากจำนวนจุดที่มีการระบายสีทึบ โดยผลคำตอบที่อ่านได้จะจัดเก็บลงแฟ้มข้อมูลเป็นข้อมูลของผู้สอบและข้อมูลการเลือกคำตอบรวมทั้ง จากนั้นหากต้องการที่จะนำข้อมูลผลคะแนนมาใช้ในการจัดกลุ่มนักเรียน โดยเรียงตามความสนใจในแต่ละสายการเรียนที่ได้แจ้งความจำนงไว้ก็สามารถ ทำได้ Abstract: Checking examination paper from answer sheet with image processing is the way that we brought image processing knowledge to help us checking an objective test examination paper including checking and compiling score. The answer sheets will be checked right answer from the marked and dense spot on it and the readable results will be save into file folder, which is consisted of their personal data and the answer that they choose, and then If we would like to take those scores to arrange student into each group, from their interesting in each fields of studying subject as they preferred at the beginning we can do it as well.