ระบบการจัดการคลินิก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนุชิต สหสุนทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นงนุช โสภาจารีย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบการจัดการคลินิกเป็นโปรแกรมประยุกต์การใช้งานที่มีฟังชันการทางานต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยในการบริหารจัดการงานต่างๆภายในคลินิก ให้เกิดความสะดวกสบายในการทางาน โดยมีการแบ่งฟังก์ชันการทางานให้เหมาะสมกับแต่ละผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพทย์, พยาบาล และ ผู้บริหาร โดยระบบนี้ได้ถูพัฒนาให้คานึงถึงความต้องการของผู้ใช้ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการนาโปรแกรมประยุกต์การใช้งานนี้ไปทดสอบการใช้งานก็คือ มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการเก็บเอกสาร หรือค้นหาข้อมูลของผู้ป่วย ระบบมีความซับซ้อนน้อย ทาให้เกิดความสะดวกในการใช้งานและสามารถรองรับการทางานได้โดยผู้ใช้หลายคน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจาปีงบประมาณ 2551