เครื่องตรวจวัดปริมาณประจุจากลำอนุภาคที่วิ่งชนเป้า แบบกังหันใบคู่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมศร สิงขรัตน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษา สร้าง และทดสอบเครื่องมือตรวจวัดจำนวนอนุภาคประจุไฟฟ้าที่พุ่งเข้าชนวัตถุตัวอย่างสำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้ลำอนุภาคในเรือนMeVระดมยิงวัตถุตัวอย่าง โดยใช้กังหันเคลือบทองคำใบคู่ มุม 30 องศาหมุนตัดลำอนุภาค ขณะที่กังหันหมุนในช่วงเวลา 1/12 คาบ อนุภาคส่วนหนึ่งจะพุงชนใบพัดกังหัน แล้วกระเจิงกลับหลังเข้าสู่หัววัด SSB (Silicon Surface Barrier) อนุภาคที่กระเจิงกลับหลังจะถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิค RBS ได้ผลคือ พื้นที่ใต้กราฟของยอดทองคำซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนอนุภาคที่ลอดผ่านกังหันตามสมการF=YG/() อุปกรณ์นี้ถูกนำไปทดสอบกับเครื่องเร่งอนุภาค 1.7 MV tandem Tandetron ของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ครอบคลุมอนุภาค 3 ชนิด คือ โปรตอน He+และ He++ ที่หลายระดับพลังงาน