สีโปสเตอร์ยุคประหยัด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริวรรณ หอมล้อม

  • ณัชชา นามสวัสดิ์

  • จรีรัตน์ รัศมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สฤษฏ์ ฉิมพาลี

  • ปรีชา วุฒิเกษตรสกุล

  • ดนัย ชาติศรี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาประยุกต์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการสีโปสเตอร์ยุคประหยัด เป็นการศึกษาวิธีการทำสีโปสเตอร์ขึ้นใช้เอง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสีโปสเตอร์มาใช้ในการเรียนวิชาศิลปะ เริ่มจากการสังเกตลักษณะของเนื้อสีและศึกษาวิธีการทำสีจากรุ่นพี่ที่เคยศึกษาไว้แล้วบ้าง แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้จริงเนื่องจากใช้ปูนชนิดต่างๆเป็นส่วนผสม โดยใช้สูตรและอัตราส่วนผสมของ ปูน : กาวลาเท็กซ์ : น้ำสี เท่ากับ 20 กรัม : 20 มิลลิลิตร : 20 มิลลิลิตร โครงงานนี้จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาปรับปรุงสูตรและอัตราส่วนผสมใหม่ เริ่มจากการหาชนิดของแป้งที่เหมาะสมในการทำสีโปสเตอร์ โดยใช้แป้งมัน แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียว แป้งเอนกประสงค์ มาทดลองตามสูตรและอัตราส่วนคือ แป้ง (กรัม) : กาวลาเท็กซ์ (มิลลิลิตร) : น้ำสี (มิลลิลิตร) เท่ากับ 15 : 20 : 20 ผลปรากฏว่า แป้งมันมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการทำสีโปสเตอร์ เพราะทำให้เนื้อสีเข้มสดใส ระบายง่าย เรียบเนียนกว่าแป้งชนิดอื่นๆ จากนั้นนำแป้งมันมาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำสีโปสเตอร์ โดยใช้อัตราส่วนของแป้งมัน (กรัม) : กาวลาเท็กซ์ (มิลลิลิตร) : น้ำสี (มิลลิลิตร) เท่ากับ 15 : 20 : 20, 30 : 20 : 20 และ 45 : 20 : 20 ผลปรากฏว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำสีโปสเตอร์คือ 15 : 20 : 20 เมื่อนำสีโปสเตอร์ที่ได้จากการทดลองมาเปรียบเทียบคุณภาพและราคากับสีโปสเตอร์ที่ขายตามท้องตลาด 3 ยี่ห้อซึ่งมีขนาดบรรจุ 15 มิลลิลิตรเท่ากัน ผลปรากฏว่าสีโปสเตอร์ที่ได้จากการทดลองมีคุณภาพใกล้เคียงกับสีโปสเตอร์ที่ขายตามท้องตลาดทั้ง 3 ยี่ห้อ แต่มีราคาถูกกว่าสีโปสเตอร์ที่ขายตามท้องตลาดทั้ง 3 ยี่ห้อเป็นอย่างมาก เมื่อนำสีโปสเตอร์ที่ได้จากการทดลองมาหาอายุการใช้งาน โดยสังเกตลักษณะของสีในขวดบรรจุ และสังเกตจากการใช้งานจริง โดยระบายลงบนภาพทิ้งไว้เป็นเวลา 13 เดือน ผลปรากฏว่าสีโปสเตอร์ที่ได้จากการทดลองสามารถเก็บรักษาอยู่ในขวดเป็นเวลา 292 วัน ส่วนภาพที่ระบายด้วยสีโปสเตอร์ที่ได้จากการทดลองยังคงให้สีสันสดใสสวยงาม