ผลของสารสกัดหยาบจากเปลือกต้นตาเสือ (Aglaia spectabilis (Miq.) Jain & Bennet) ที่มีต่อการงอกและ การเจริญของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โชติรัตน์ รัตนะสินชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สรัญญา วัชโรทัย

  • ณัฏฐา เสนีวาส

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาผลของสารสกัดหยาบที่สกัดด้วยเมทานอลจากเปลือกต้นตาเสือ (Aglaia spectabilis (Miq.) Jain & Bennet) ต่อการงอกและการเจริญของวัชพืช 3 ชนิด ได้แก่ ไมยราพยักษ์ (Mimosa pigra L.) หญ้าบุ้ง(Cenchrus echinatus L.) และ หญ้ารังนก (Chloris barbata Sw.) และพืชปลูกอีก 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว (Oryza sativa L.) ผักกวางตุ้ง (Brassica chinensis L.) และ ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica Forsk.) โดยใช้สารสกัดหยาบที่ระดับความเข้มข้น 0, 0.125, 0.250, 0.500, 1.000 และ 2.000 กรัมต่อลิตร พบว่าสารสกัดหยาบมีผลยับยั้งการงอกของวัชพืชทั้ง 3 ชนิดและพืชปลูก 2 ชนิดคือข้าวและผักบุ้ง แต่ไม่มีผลยับยั้งการงอกของผักกวางตุ้ง สารสกัดหยาบที่ระดับความเข้มข้น 1.000 และ 2.000 กรัมต่อลิตรยับยั้งการงอกของหญ้ารังนกได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับผลต่อการเจริญของต้นกล้าพบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจะทำให้ความยาวของลำต้นและรากลดลงในวัชพืชและพืชปลูกทั้ง 6 ชนิด และยังทำให้เกิดอาการผิดปกติทางด้านสัณฐานเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม