เครื่องพอกไข่เค็ม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรุณ พัตรแบน

  • ธีรพันธ์ อัจกลับ

  • เอกมัย ชัยสงคราม

  • กรรณิกา บุญมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลัดดา บุญวัตร

  • วรวิทย์ ศรีสุพล

  • ประธาน บุญวัตร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนด่านสวีวิทยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากคำกล่าวที่ว่า วิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิต พิทักษ์สิ่งแวดล้อม คณะผู้จัดทำโครงงานมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในด้านการเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ประหยัดแรงงานและเวลา ดังเช่นเครื่องมือชุดนี้นับว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนกลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบอาชีพ ในการทำไข่เค็มเพื่อเป็นการค้าแต่พวกเราก็ภาคภูมิใจอย่างยิ่งว่าได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยใช้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง