ระบบสร้างแพคเกจ Debian อัตโนมัติ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนัสวิน หาญมงคลชัย

  • ณัฎฐกร เลิศธนาไพจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลธิชา ทยะสุทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบสร้างแพคเกจ Debian อัตโนมัติ เป็นระบบที่จัดสร้างแพคเกจ Debian และระบบที่พัฒนาต่อยอดจาก Debian (เช่น Ubuntu, Linspire, Xandros, LinuxTLE 8.0 9.0) โดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้งานจะต้องสร้างแพคเกจต้นรหัส (source package ประกอบด้วยไฟล์ .tar.gz, .diff.gz, .dsc, .changes) ขึ้นมาเสียก่อน แล้วนำส่งขึ้นบนหน้าเว็บ ระบบจะทำการ compile และจัดสร้าง deb ตามคำสั่งที่ให้ไว้ในเครื่อง server ให้และจัดทำเป็น Debian repository ให้เรียบร้อย โดยการสร้างแพคเกจนั้นจะใช้ทรัพยากรของเครื่อง server ทั้งหมดจึงจะทำการสร้างได้เร็วกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปเมื่อโปรแกรมมีขนาดใหญ่มาก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแรกมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาน 2551