เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อิศเรศ มีชัย

  • รัชภูมิ หอมชื่น

  • ยุวดี พรมนรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิมิตวงศ์มณี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยหันมาบริโภคอาหารนอกบ้านมากขึ้นและมีการสั่งอาหารที่จำเป็นต้องอุ่นให้ร้อนตลอดเวลา โดยผู้บริโภคมิได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของเชื้อเพลิงอุ่นอาหารที่มีส่วนผสมในเมทานอลที่มีผลเสียต่อร่างกายหากสูดดมหรือไอเข้าตาอาจทำให้ตาบอดหรือรับประทานเข้าไปอาจถึงตายได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะหาวิธีการผลิตเชื้อเพิลงอุ่นอาหารที่มีราคาถูก ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคจึงคิดผลิตเชื้อเพลิงอุ่นอาหารโดยมีส่วนผสมของเอทานอลซึ่งไม่เป็นพิษต่อร่างกายจากธรรมชาติ ในการทำเชื้อเพลิงอุ่นอาหารนั้นเริ่มจากหมักแอลกอฮอล์ คือ ข้าวเหนียว เศษพืชผัก เปลือกสับปะรดและผักตบชวา(ชนิดที่กินได้) นึ่งสุกแล้วผึ่งให้เสด็จน้ำ จากนั้นแล้วนำมาผสมกับลูกแป้งคลุกให้เข้ากันนำไปใส่ถุงมัดปากถุงให้แน่นทิ้งไว้เป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นเติมน้ำ 5/6 แล้วหมักไว้อีก 7 วัน ทำการกลั่นแอลกอฮอล์ นำแอลกอฮอล์ที่กลั่นได้มาทำเป็นเชื้อเพลิงอุ่นอาหารโดยนำแอลกอฮอล์มา 500 cm3 อุ่นให้ร้อนค่อยๆ เติมกรดสเตียริก และสารละลายโซดาไฟลงไป เทในภาชนะปิดด้วยฟิล์มพลาสติกกันแอลกอฮอล์ระเหย จากการทดลองสรุปได้ว่าเชื้อเพลิงอุ่นอาหารจากการหมักข้าวเหนียวปริมาณ 10 วัน แล้วนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงอุ่นอาหารจะให้ประสิทธิภาพเท่าเทียมกับที่จำหน่ายตามท้องตลาดแต่ปลอดภัยกว่าเพราะสารที่ใช้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์อีกทั้งยังมีต้นทุนถูกกว่ามาก